Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rekrutacja do szkół i przedszkoli - Edukacja - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

Informacje podstawowe


 

Rekrutacja do przedszkoli rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do Przedszkoli na terenie Gminy Czerniejewo

na rok szkolny 2017/ 2018

odbywa się na wolne miejsca wychowania przedszkolnego.

Termin złożenia wniosku przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka  trwa od 31 marca 2017 r. do 06 kwietnia 2017r.

Na rok szkolny 2017/ 2018 rekrutacja będzie prowadzona   z wykorzystaniem systemu informatycznego ( aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja ) oraz w wersji  papierowej ( formularze wniosków znajdują się w siedzibie przedszkoli ).

Wybór formy rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

   Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo

  / - /  Grażyna Kulpińska

- cccd78ea.png

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci 6.letnie ( ur. w 2011r. ) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne; dzieci 5.letnie ( ur. w 2012r. ), 4.letnie ( ur. w 2013 r. ) i 3.letnie ( ur. w 2014 r. ) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Do publicznego przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do danego publicznego przedszkola składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym ( deklaracje składa się w terminie 7 dni poprzedzającym termin rekrutacji ). Po przyjęciu deklaracji dyrektor przedszkola określa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu ( dotyczy dzieci, które nie chodziły do przedszkola ).

W przypadku większej liczby dzieci z terenu gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na I etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe tj. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jednego rodzica, obojga rodziców, rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą zastępczą ( kryteria te maja jednakową wartość ).

W przypadku uzyskanych równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na II etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

Dziecko z obszaru innej gminy może być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego ( I, II etap ) przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami

Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, może również wystąpić do burmistrza o sprawdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicowi przysługuje procedura odwoławcza.

Zgodnie z art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 60 ) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017 / 2018 do publicznych przedszkoli określa organ prowadzący w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Na rok szkolny 2017 / 2018 rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego lub w wersji papierowej ( wybór formy rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka ).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 60 )

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. )

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz. 35 ).

 Zarządzenia oraz uchwały

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli,dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXII/195/17 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym

Pliki do pobrania (word)

 Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej

 


Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej rok szkolny 2017 / 2018

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Czerniejewo odbywać się będzie w terminie od 31 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja do klas I Szkól Podstawowych na wolne miejsca

dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół i odbywać się będzie od 18 do 21 kwietnia 2017 r.

Na rok szkolny 2017/ 2018 zgłoszenie/ rekrutacja będą prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego
(aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja ) oraz w wersji  papierowej ( formularze zgłoszenia/ wniosków znajdują się w siedzibie szkół ).

Wybór formy zgłoszenia / rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

 Zastępca Burmistrza

 Miasta i Gminy Czerniejewo

  / - /  Grażyna Kulpińska

 

- cccd78ea.png

Do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/ 2018 są przyjmowane dzieci 7. letnie ( ur. w 2010 r. – objęte obowiązkiem szkolnym, do klasy I mogą być również przyjęte dzieci 6.letnie ( ur. w 2011 r. ) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy I przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci przyjmowane są na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodzica. Do zgłoszenia dołącza się ( pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ) oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I na podstawie wniosku złożonego przez rodzica po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący

Postepowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję rekrutacyjną powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący komisji może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, może również wystąpić do burmistrza o sprawdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W przypadku nie przyjęcia dziecka do klasy I rodzicowi przysługuje procedura odwoławcza.

Zgodnie z art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 60 ) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017 / 2018 do klas I szkół podstawowych określa organ prowadzący w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Na rok szkolny 2017 / 2018 rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego lub w wersji papierowej ( wybór formy rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka ).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 60 )

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz. 35 ).


 Zarządzenia oraz uchwały

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXII/196/17 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym


Pliki do pobrania (word)

zgłoszenie dziecka do I klasy na rok szkolny 2017/ 2018

Dorota Wilczyńska
Ilość wyświetleń:
1409
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij