Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Projekty edukacyjne - Edukacja - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Projekty edukacyjne

 

 Program powszechnej nauki pływania

„Umiem pływać 2017”

 

W 2016 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.

Program ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu to:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zgodnie z założeniami w ramach programu powinno zostać przeprowadzonych co najmniej 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

Gmina Czerniejewo przystąpiła do programu  i  zgłosiła 93 uczniów (Dyrekcje szkół zgłosiły: 63 uczniów ze szkoły w Czerniejewie i 30 ze szkoły w Żydowie ). Jednak w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznano 49% wnioskowanej kwoty zadania. W związku z tym w projekcie uczestniczy 45 dzieci z terenu Gminy Czerniejewo (30 z ZSP Czerniejewo i 15 z ZSP Żydowo. Naboru do udziału w projekcie dokonali Dyrektorzy szkół). Dzieci uczestniczące w projekcie odbywają naukę na pływalni w Parku Wodnym AquaLife we Wrześni pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki wnosi wkład w wysokości 170 zł na jednego uczestnika, natomiast wkład Gminy Czerniejewo wynosi 150 zł na dziecko.

 

Przygotowała: G. Kulpińska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Program: Szkolny Klub Sportowy

W styczniu 2017 r. Gmina Czerniejewo podpisała umowę partnerską ze Szkolnym Związkiem Sportowym "Wielkopolska" na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół w Czerniejewie i Żydowie.

Dyrektor każdej ze szkół mógł zgłosić max. 4 grupy uczniów do ww zajęć i okreslić ich rodzaj.

Zgłoszono:

ZSP Czerniejewo

 • 3 grupy: 2-piłka siatkowa, 1- szachy

ZSP Żydowo

 • 4 grupy: piłka siatkowa

Zajęcia prowadzą nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania wych. fizycznego.

 Zajęcia realizowane są w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu w grupach min. 15 -20 osobowych.

 

Główne cele programu:

 • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej
 • poprzez dzieci i młodzież.
 • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i
 • młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci                  i młodzieży.
 • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
 • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
 • Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu
 • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
 • Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnej i mniej sprawnej fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

 

Realizacja zajęć odbywa się w dwóch edycjach:

-Wiosenna od 10.01.2017 r. do 22.06.2017 r.
-Jesienna od 1.09.2017 r. do 15.12.2017 r.

Finansowanie:

- ministersstwo_sportu.png              - um.png          - gmina_cz-wo.png Gmina Czerniejewo

 

Przygotowała: G. Kulpińska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2015/2016 szkoły podstawowe w Czerniejewie i w Żydowie realizowały Rządowy program pn. „Książka Naszych Marzeń”.

W ramach realizacji programu szkoły doposażyły biblioteki szkolne m.in. w lektury szkolne, książki popularno – naukowe oraz pozycje inne niż lektury szkolne, w tym książki dostosowane do niepełnosprawności uczniów. Łącznie w obydwu szkołach zakupiono 341 książek ( 170 – Czerniejewo i 171 Żydowo ).

Na realizację tego zadania szkoły otrzymały środki w wysokości po 2.712,50 zł ( 2.170 zł stanowiła dotacja od Wojewody, 542,50 zł pochodziło z budżetu gminy Czerniejewo ). Dokonując wyboru książek szkoły współpracowały m.in. z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Czerniejewie oraz filią w Żydowie. Organizowane były spotkania z rodzicami, podczas których omawiano wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci oraz wydarzenia promujące czytelnictwo np. konkurs pięknego czytania dla klas – I – III ( szkoła w Żydowie ), pasowanie uczniów klas I na czytelnika ( szkoła w Czerniejewie ).

Zadaniem szkół przystępujących do programu Książka Naszych Marzeń była również realizacja projektów edukacyjnych. I tak: w szkole w Żydowie i filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie zorganizowano dla wszystkich uczniów cykl głośnego czytania, natomiast szkoła w Czerniejewie realizowała mi.in. projekt „Jan Brzechwa – poeta dziecięcej radości” podczas którego uczniowie klas I – III m.in. prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, uczestniczyli w konkursach: czytelniczym i plastycznym. Realizowany był również projekt pn. „Tworzymy teatr Kamisibai” ( uczniowie zostali zapoznani z formułą teatru Kamishibai, tworzyli własne opowiadania, pracowali nad ilustracjami, tekstem oraz sposobem prezentowania własnego opowiadania ).

Aby zapewnić uczniom szeroki dostęp do księgozbiorów zapewniono dyżury bibliotek szkolnych w okresie ferii oraz dostosowano godziny ich pracy do planu zajęć szkolnych.

Efektem realizacji tego przedsięwzięcia był m.in.: wzrost liczby czytelników, wypożyczeń oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków czytelniczych.

 Fotorelacja - tutaj

Przygotowała: D. Wilczyńska


Rządowy program – „ Książka Naszych Marzeń ”

przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Ministrów

 

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem już na poziomie szkoły podstawowej. Dlatego tak istotnym jest, aby miał dostęp do książek, które go zainteresują. Należy tak kształtować młodego człowieka, by sięgał po książki również w dorosłym życiu.

Pomocą w osiągnięciu tych umiejętności jest Rządowy program pn. „Książka Naszych Marzeń”, do realizacji którego w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiły szkoły podstawowe w Gminie Czerniejewo.

Celami programu jest wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicanie realizacji programów nauczania ( lekcje biblioteczne), rozwijanie samorządności uczniowskiej ( wpływ uczniów na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej ) oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Program realizowany jest poprzez: zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów, współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi, organizację wydarzeń czytelniczych.

Na doposażenie bibliotek szkoły w Czerniejewie i w Żydowie otrzymały wsparcie finansowe w wysokości po 2.170,00 zł. Zadaniem organu prowadzącego było zapewnienie wkładu własnego w wysokości po 542,50 zł dla każdej ze szkół.

Dokonując zakupu książek należało umożliwić wypowiedzenie się na ten temat przedstawicielom uczniów, nauczycieli i rodziców, a także uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Zadaniem szkół, które przystąpiły do realizacji programu jest:

współpraca z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi w zakresie konsultowania zakupu książek, wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,

zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń ( z udziałem uczniów ) promujących czytelnictwo,

zorganizowanie co najmniej 1 spotkania z rodzicami, w którym uwzględniona będzie tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci,

zrealizowanie co najmniej 1 projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w tym również w okresie ferii zimowych i letnich.

 

Szczegóły dotyczące realizacji programu znajdują się na stronach internetowych szkół w Czerniejewie i w Żydowie.

 

Przygotowała: D. Wilczyńska


Program powszechnej nauki pływania

„Umiem pływać”

 

W 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać”.

Program ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu to:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zgodnie z założeniami w ramach programu powinno zostać przeprowadzonych co najmniej 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych zakończonych sprawdzianem nabytych umiejętności.

W związku z powyższym Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu posiadające kilkuletnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań ( operator od pierwszej edycji tego programu ) wystąpiło m.in. do Gminy Czerniejewo z propozycją udziału w programie.

Gmina Czerniejewo złożyła deklarację, zgodnie z którą do nauki pływania zostało zgłoszonych 162 uczniów ( 102 ze szkoły w Czerniejewie i 60 ze szkoły w Żydowie ). Jednak w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Wielkopolskie Stowarzyszenie LZS nie otrzymało pełnej wnioskowanej puli środków na realizację zadania. W chwili obecnej w projekcie uczestniczy 45 dzieci z terenu Gminy Czerniejewo ( naboru do udziału w projekcie dokonali Dyrektorzy szkół ). Istnieje możliwość, ze pozostałe dzieci skorzystają z nauki pływania w ramach drugiego konkursu. Dzieci uczestniczące w projekcie odbywają naukę na pływalni w Parku Wodnym AquaLife we Wrześni pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki wnosi wkład w wysokości 170 zł na jednego uczestnika, natomiast wkład Gminy Czerniejewo wynosi 150 zł na dziecko.

 

Przygotowała: D. Wilczyńska

 

 

Dorota Wilczyńska
Ilość wyświetleń:
2994
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij